นายชัยวัฒน์ กิตติศักดิ์กำจร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาว
054-883-238 ต่อ 110

ออนไลน์ 20 คน

เยี่ยมชม 11,943 คน

หนังสือราชการ สถ.

วันที่นำขึ้นเรื่อง
3 ธ.ค. 63แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนตุลาคม 2563(มท 0808.2/ว3748 - ลว. 3 ธ.ค. 63) 
3 ธ.ค. 63การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563)[สิ่งที่ส่งมาด้วย](มท 0808.2/22307-22367 - ลว. 3 ธ.ค. 63) 
3 ธ.ค. 63การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ งวดที่ 2[สิ่งที่ส่งมาด้วย](มท 0808.2/22223-22298 - ลว. 3 ธ.ค. 63) 
3 ธ.ค. 63ประชุมชี้แจงการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต(มท 0820.3/ว3729 - ลว. 2 ธ.ค. 63) 
3 ธ.ค. 63การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563)[สิ่งที่ส่งมาด้วย](มท 0808.2/21805-21806 - ลว. 27 พ.ย. 63) 
2 ธ.ค. 63ประชุมซักซ้อมการบันทึกข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสถาท้องถิ่นในระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียน อปท.(มท 0818.3/ว3718 - ลว. 1 ธ.ค. 63) 
2 ธ.ค. 63ยกเลิกหนังสือแนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการเตรียมการ ระหว่างการรับเสด็จ ส่งเสด็จ หรือเกี่ยวเนื่องกับการรับเสด็จ ส่งเสด็จ พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์(มท 0808.2/ว 7198 - ลว. 1 ธ.ค. 63) 
1 ธ.ค. 63แจ้งเวียนการเบิกจ่ายค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารว่างในการอบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง(มท 0808.2/ว3717 - ลว. 1 ธ.ค. 63) 
1 ธ.ค. 63โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง(มท 0808.3/ว3710 - ลว. 30 พ.ย. 63) 
1 ธ.ค. 63การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563)[สิ่งที่ส่งมาด้วย](มท 0808.2/21966-21969 - ลว. 30 พ.ย. 63) 
1 ธ.ค. 63เร่งรัดการจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท.(มท 0810.8/ว3714 - ลว. 30 พ.ย. 63) 
1 ธ.ค. 63การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 2 จำนวน 2 เดือน (เดือนมกราคม-เดือนกุมภาพันธ์ 2564)[สิ่งที่ส่งมาด้วย](มท 0810.6/ว3681 - ลว. 27 พ.ย. 63) 
1 ธ.ค. 63การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม-เดือนมีนาคม 2564)(มท 0810.6/ว3682 - ลว. 27 พ.ย. 63) 
30 พ.ย. 63แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาการจัดทำงบประมาณเงินอุดหนุน กรณี อปท. เป็นหน่วยรับงบประมาณฯ (รุ่นที่ 1)(มท 0810.8/ว3706 - ลว. 30 พ.ย. 63) 
30 พ.ย. 63แจ้งขยายเวลาการปิดระบบสารสนเทศในการจัดเก็บและรายงานข้อมูลเพื่อตอบสนองนโยบายฯ(มท 0810.8/ว3705 - ลว. 30 พ.ย. 63) 
30 พ.ย. 63แนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการเตรียมการ ระหว่างการรับเสด็จ ส่งเสด็จ หรือเกี่ยวเนื่องกับการรับเสด็จ ส่งเสด็จ พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์(มท 0808.2/ว7167 - ลว. 30 พ.ย. 63) 
30 พ.ย. 63ยกเลิกใบสมัครของโครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา รุ่นที่ 9 (อาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา รุ่นที่ 133)(มท 0810.2/ว3698 - ลว. 30 พ.ย. 63) 
30 พ.ย. 63ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กฎหมายระดับอนุบัญญัติ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(มท 0819.2/ว3699 - ลว. 30 พ.ย. 63) 
30 พ.ย. 63การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ (ค่าน้ำประปา)[เอกสารแนบ 1][เอกสารแนบ 2][เอกสารแนบ 3](มท 0810.8/ว3702 - ลว. 30 พ.ย. 63) 
30 พ.ย. 63สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสัปดาห์สัมชชาสุขภาพแห่งชาติ แบบออนไลน์(มท 0819.2/ว3700 - ลว. 30 พ.ย. 63) 
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/509 | แสดง 20 จาก 10176 รายการ
เปลี่ยนภาษา