นายชัยวัฒน์ กิตติศักดิ์กำจร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาว
054-883-238 ต่อ 110

ออนไลน์ 37 คน

เยี่ยมชม 52,727 คน

ข่าวสารในเครือข่าย
วันที่นำขึ้นหน่วยงานเรื่อง
5 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลงิมงบการเงินเดือนเมษายน 2564
29 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลงิมรายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2563
29 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลงิมรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน พ.ศ. 2564
28 เม.ย. 64เทศบาลตำบลงิมประชาสัมพันธ์กรอบภารกิจหลัก 5 ด้าน ของศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลงิม
28 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลผาช้างน้อยประชาสัมพันธ์ภารกิจ 5 ด้าน ของศูนย์ยุติธรรมชุมชน
28 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลงิมรายงานผลการใช้จ่ายเงินรวม ปี 2564 ไตรมาส 3
28 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลงิมแผนการใช้จ่ายเงินรวม ปี 2564 ไตรมาส 3
27 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลงิมตารางแสดงวงเงินและราคากลาง(อ้างอิง) จัดชื้อประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบกระบะเทท้ายเอนกประสงค์ ติดตั้งเครนกระเช้าซ่อมไฟฟ้า
27 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลผาช้างน้อยประชาสัมพันธ์มาตรควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อำเภอปง
27 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลงิมรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของ อบต.งิม
26 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลงิมร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบกระบะเทท้ายเอนกประสงค์ ติดตั้งเครนกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน
26 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลงิมรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น
26 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลงิมสถิติการให้บริการของ อบต.งิม
26 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลงิมรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
26 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลงิมบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลงิม งบประมาณปี 2565
26 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลงิมบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลงิม ปีงบประมาณ 2564
26 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลงิมบัญชีรายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลงิม ปีงบประมาณ 2564
26 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลงิมกิจกรรมสอนทำตะกร้าคัดแยกขยะ บ้านตุ่น หมู่ที่ 14
26 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลงิมรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563
26 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลงิมแบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2563
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/10 | แสดง 20 จาก 200 รายการ
เปลี่ยนภาษา