นายชัยวัฒน์ กิตติศักดิ์กำจร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาว
054-883-238 ต่อ 110

ออนไลน์ 163 คน

เยี่ยมชม 48,402 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตรวจวัดสายตา

7 สิงหาคม 2563 69 ครั้ง ซุปเปอร์เอดมิน แชร์  

ปัจจุบันนี้ พบว่ามีผู้ที่มีปัญหาทางสายตาเพิ่มจำนวนมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งตามพระราชบัญญัติประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 ได้เน้นหลักการสร้างเสริมสร้างสุขภาพการรักษา อีกทั้งยังสนับสนุนการสร้างแนวนโยบายให้ประชาชนเข้าถึงบริการอย่างเสมอภาค เท่าเทียมกัน รวมถึงให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กร หน่วยงานต่างๆ ได้มีส่วนร่วมในการช่วยเสริมสร้างสุขภาพของผู้สูงอายุ ไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้น สายตายาว สายตาเอียง ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาให้ผู้สูงอายุที่มีปัญหาทางด้านสายตา ดังนั้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลแม่ลาว ได้ตระหนักถึงความสำคัญ ในเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการตรวจคัดกรองและตัดแว่นสายตาให้ผู้สูงอายุตำบลแม่ลาว เพื่อให้บริการแก่ประชาชนผู้สูงอายุ ในตำบลแม่ลาว โดยวิธีการ คัดกรอง ค้นหา และเลือกสรรผู้ที่มีปัญหาทางสายตาตามความเหมาะสมเพื่อให้ได้รับ การบริการทางการแพทย์อย่างครอบคลุม และสามารถแก้ไขปัญหาทางสายตาได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ เพื่อให้ผู้สูงอายุตำบลแม่ลาวที่มีปัญหาทางสายตาได้รับการพิจารณาตรวจคัดกรอง และได้รับแว่นสายตาตามความเหมาะสม มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง และดูแลสุขภาพสายตาได้อย่างถูกวิธี

เอกสารแนบ 4 ไฟล์
1.jpg165.30 KB   แสดงภาพ
2.jpg198.08 KB   แสดงภาพ
3.jpg173.81 KB   แสดงภาพ
4.jpg602.87 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา