นายชัยวัฒน์ กิตติศักดิ์กำจร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาว
054-883-238 ต่อ 110

ออนไลน์ 165 คน

เยี่ยมชม 48,400 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการฝึกอาชีพการถักเปลนอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

9 กันยายน 2563 59 ครั้ง ซุปเปอร์เอดมิน แชร์  

1. หลักการและเหตุผล

              การพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ อันเป็นเงื่อนไขสู่ระบบเศรษฐกิจเป็นฐานความรู้ให้คนไทยทั้ง ปวงได้รับโอกาสเท่าเทียมกัน ในการเรียนรู้และฝึกอบรมได้ตลอดชีวิต มีปัญหาไว้เป็นทุน สร้างงาน สร้างรายได้และนำประเทศให้หลุดพ้นจากวิกฤต จากเศรษฐกิจและสังคมโดยยึดหลักการศึกษาสร้างชาติและสร้างงานมีปัญญาไว้เป็นทุน 

             ในการพัฒนาสังคมไทยให้สอดคล้องกับนโยบาย ซึ่งเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน และการศึกษาเพื่อการพัฒนาอาชีพ เป็นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงบูรณาการกับวิถีชีวิต สามารถพัฒนาประชาชนและสังคมไทยให้นำความรู้และทักษะไปเป็นอาชีพเสริม อาชีพหลักได้ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการรวมกลุ่ม สร้างเครือข่ายอาชีพ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์อาชีพ อีกทั้งยังก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีในชุมชนอีกด้วย

              ดังนั้น ในฐานะที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาว เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่ในการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนสนับสนุนส่งเสริมอาชีพและการพัฒนาศักยภาพคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาว จึงได้จัดทำโครงการฝึกอาชีพการถักเปลนอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในตำบลเพื่อจะได้มีการสร้างรายได้เพิ่มขึ้น และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ตามความต้องการของชุมชนเป็นการจัดการที่พัฒนาให้ประชาชนได้รับความรู้และทักษะใหม่ เพื่อนำไปประกอบอาชีพเสริมและอาชีพหลัก ทำให้สามารถลดรายจ่าย เพิ่มรายได้และดำรงชีวิตตามแนวพระราชดำริบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อไปและ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่6) พ.ศ.2552 กำหนดอำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลมีหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

2.วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะด้านอาชีพให้แก่ประชาชนในตำบลแม่ลาว 

2. เพื่อสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพเป็นการเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน 

3. เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว ตลอดจนมีการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานแนวคิดบนเศรษฐกิจพอเพียง 

3. กลุ่มเป้าหมาย

          - สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่ลาว จำนวน 42 คน 

เอกสารแนบ 7 ไฟล์
1.jpg304.10 KB   แสดงภาพ
2.jpg434.81 KB   แสดงภาพ
3.jpg302.23 KB   แสดงภาพ
4.jpg375.77 KB   แสดงภาพ
5.jpg319.88 KB   แสดงภาพ
6.jpg311.42 KB   แสดงภาพ
7.jpg460.78 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา