นายชัยวัฒน์ กิตติศักดิ์กำจร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาว
054-883-238 ต่อ 110

ออนไลน์ 66 คน

เยี่ยมชม 52,750 คน

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์


“ ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า
พัฒนาคุณภาพชีวิตเพิ่มขีดความสามารถ
สร้างโอกาสสู่ประชาคมอาเซียน ”พันธกิจ


1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมและได้มาตรฐาน
2. ส่งเสริมการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต พร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
3. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
5. พัฒนาสังคมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
6. พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต และคุณภาพผลผลิต เพื่อเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายและพัฒนากลุ่มอาชีพต่างๆ
7. อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8. พัฒนาระบบการบริหาร และการบริการ ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น(Goals)

1. มีโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน สะดวก และปลอดภัยในการดำรงชีวิต
2. ประชาชนได้รับการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบอย่างทั่วถึง เสมอภาค และมีคุณภาพและสามารถปรับตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
3. ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์ และบำรุงรักษาให้คงอยู่สืบไป
4. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี
5. ประชาชนสามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเป็นธรรมเสมอภาคและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
6. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น
7. ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
8. สร้างความพึงพอใจแก่ประชาชนผู้รับบริการ และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานยุทธศาสตร์

ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1)พัฒนาเศรษฐกิจ
2)พัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม
3)บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4)ความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย
5)ส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
เปลี่ยนภาษา