นายชัยวัฒน์ กิตติศักดิ์กำจร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาว
054-883-238 ต่อ 110

ออนไลน์ 49 คน

เยี่ยมชม 52,742 คน

สมาชิกสภา

ผู้บริหารส่วนสภา

 • นายสมเพชร บัวเย็น

  ประธานสภาอบต.แม่ลาว

  086-1815389

 • นายเทียน กันนิกา

  รองประธานสภาอบต.แม่ลาว

  089-9559887สมาชิกสภา

 • นายณรงค์ พรมเกษา

  ส.อบต. หมู่ 2

 • นายเดช ขันตา

  ส.อบต. หมู่ 3

 • นายศรีจันทร์ หัวนา

  ส.อบต. หมู่ 4

 • นายบุญลิตร์ เกนทา

  ส.อบต. หมู่ 4

 • นางจรรยา มีสุข

  ส.อบต. หมู่ 5

 • นายภาคภูมิ มีสุข

  ส.อบต. หมู่ 5

 • นายอุดม หายโศรก

  ส.อบต. หมู่ 6

 • นายบรรดาล ธรรมชัย

  ส.อบต. หมู่ 6

 • นางนิภาพร จุมมะณี

  ส.อบต. หมู่ 7

 • นางตุลาภรณ์ ธรรมแก้วเขียว

  ส.อบต. หมู่ 7

 • นายวัน สาลีวงศ์

  ส.อบต. หมู่ 8

 • นายสุเวช ตั้งอิสราวุฒิกุล

  ส.อบต. หมู่ 9

 • นายจักรกฤษ ตั้งอิสราวุฒิกุล

  ส.อบต. หมู่ 9

 • นายเกรียงศักดิ์ พากเพียร

  ส.อบต. หมู่ 10

 • นายนิพนธ์ ดอนมูล

  ส.อบต. หมู่ 11

 • นางจันทร์ผาย หมื่นขัติ

  ส.อบต. หมู่ 11

 • นายสมนึก แจ้งสว่าง

  ส.อบต. หมู่ 12

 • นายเมา ศักดิ์ลอ

  ส.อบต. หมู่ 12

 • น.ส.สมหญิง ขันทะสีลา

  ส.อบต. หมู่ 13

 • นายหอมหวน ขุนมิน

  ส.อบต. หมู่ 13

 • นายบุญเรือง บัวเย็น

  ส.อบต. หมู่ 14

 • นางอัญชรัตน์ ศรีสุวรรณ

  ส.อบต. หมู่ 14เปลี่ยนภาษา