นายชัยวัฒน์ กิตติศักดิ์กำจร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาว
054-883-238 ต่อ 110

ออนไลน์ 60 คน

เยี่ยมชม 52,741 คน

ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • นายวัชรพงษ์ บุญนะ

  ปลัดอบต.แม่ลาว

  064-7725472

 • ส.ต.อ. สมศักดิ์ เรือนนาค

  รองปลัดอบต.แม่ลาว

  064-5985798สำนักปลัด

 • น.ส.ชุวินดา สมศรี

  หัวหน้าสำนักปลัด

  084-3644836

 • นายเกรียงกมล ผ่านวิริยะกุลชัย

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • น.ส.เนตรชนก คงสุวรรณ

  นักทรัพยากรบุคคล

 • นายยงยุทธ ดอนมูล

  นักพัฒนาชุมชน

 • พ.อ.อ.ธวัช สนชาวไพร

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 • นางกชพร วังเสมอ

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • นางคำใบ ดำแดงดี

  นักการภารโรง

 • นายอัศวิน ผัดผวน

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายกนกชัย คิดหา

  คนตกแต่งสวน

 • นายวรวุฒิ ดวงบุผา

  พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา

กองคลัง

 • นางรวงทอง กองแก้ว

  ผู้อำนวยการกองคลัง

  080-2541139

 • น.ส.ปรีชญา แดนนาสาร

  นักวิชาการเงินและบัญชี

 • น.ส.ฤทัยชนก บุญธรรม

  นักวิชาการพัสดุ

 • น.ส.รุ่งทิวา วงศ์ราษฎร์

  นักวิชาการคลัง

 • นางรัตติการณ์ นาคฤทธิ์

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • นางสุภัคสิริ มีสุข

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

กองช่าง

 • นายปัญญาวุธ โยธาวุธ

  ผู้อำนวยการกองช่าง

  064-4756518

 • นายธีระนันท์ ใจสม

  นายช่างโยธา

 • -ว่าง-

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • นายเกียรติสิทธิ์ เมืองมูล

  ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

กองการศึกษาฯ

 • นายเอกนรินทร์ กลิ่นหอม

  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทน

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 • นางทิพย์สุด ใสนันท์

  นักวิชาการศึกษา

 • นางธัญกมล พันธ์คน

  ครู ค.ศ. 2

 • นางอนัญญา มีสุข

  ครู ค.ศ. 2

 • นางมัณฑนา นิสโลก

  ครู ค.ศ. 1

 • นางมีสุข ศรีคำ

  ครู ค.ศ. 1

 • นางสุพัตรา ตรีรักษ์พิทักษ์กุล

  ผู้ดูแลเด็ก

 • นางวรัญา ดวงบุผา

 • นางสร้อย พันธุ์ดี

  ผู้ดูแลเด็ก

 • นางกฤษณา วงศ์ประเสริฐ

  ผู้ดูแลเด็ก

 • น.ส.จิตินันท์ เกณฑา

  ผู้ดูแลเด็ก

 • น.ส.ณัฎณิชา แซ่จ๋าว

  ผู้ดูแลเด็ก

กองสาธารณสุขฯ

 • นายเอกนรินทร์ กลิ่นหอม

  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

  081-8849854

 • น.ส.ชณิดาภา พูลเกษมกิต

  นักจัดการงานทั่วไป

 • น.ส.รัติรส มามี

  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนเปลี่ยนภาษา