นายชัยวัฒน์ กิตติศักดิ์กำจร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาว
054-883-238 ต่อ 110

ออนไลน์ 53 คน

เยี่ยมชม 52,745 คน

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
วันที่นำขึ้นเรื่อง
1 ต.ค. 63คู่มือสำหรับประชาชน การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร  แชร์  
1 ต.ค. 63คู่มือสำหรับประชาชน การรับชำระภาษีป้าย แชร์  
1 ต.ค. 63คู่มือสำหรับประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แชร์  
1 ต.ค. 63คู่มือสำหรับประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ  แชร์  
1 ต.ค. 63คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ แชร์  
1 ต.ค. 63คู่มือสำหรับประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ)  แชร์  
1 ต.ค. 63คู่มือสำหรับประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลง)  แชร์  
1 ต.ค. 63คู่มือสำหรับประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) แชร์  
ลำดับ 1-8 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 8 รายการ
เปลี่ยนภาษา