นายชัยวัฒน์ กิตติศักดิ์กำจร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาว
054-883-238 ต่อ 110

ออนไลน์ 56 คน

เยี่ยมชม 52,763 คน

ประวัติ/สภาพทั่วไป

ที่ตั้งและอาณาเขต

ตำบลแม่ลาวตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอเชียงคำ มีระยะทางห่างจากตัวอำเภอเชียงคำประมาณ 12 กิโลเมตร และห่างจากศูนย์ราชการจังหวัดพะเยาประมาณ 80 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 112 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 70,000 ไร่ โดยมีอาณาเขตติดกับพื้นที่ตำบลต่างๆ ดังนี้

ทิศเหนือมีอาณาเขตติดกับ ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ
ทิศใต้มีอาณาเขตติดกับ ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง
ทิศตะวันออกมีอาณาเขตติดกับ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทิศตะวันตกมีอาณาเขตติดกับ ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ

ลักษณะภูมิประเทศ

มีลักษณะเป็นที่ราบสูงและเชิงเขา มีแหล่งน้ำขึ้นอยู่ตามธรรมชาติ สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ได้ตลอดทั้งปีพื้นที่ส่วนใหญ่ใช้น้ำฝนเป็นหลักในการทำการเกษตร


ลักษณะภูมิอากาศ

มี 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว


ลักษณะของดิน

ลักษณะของดินในพื้นที่เป็นดินร่วน ดินเหนียว พื้นราบเหมาะแก่การเพาะปลูกข้าว


ลักษณะของแหล่งน้ำ

มีแหล่งน้ำธรรมชาติไหลผ่าน ได้แก่ แม่น้ำลาว


ลักษณะของไม้และป่าไม้

ในพื้นที่อยู่ในเขตป่าไม้เสื่อมโทรมบางส่วน


ประชากร

ประชากรตำบลแม่ลาว อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา มีทั้งสิ้น จำนวน 6,493 คน แยกเป็น ชาย จำนวน 3,202 คน หญิง จำนวน 3,291 คน แยกเป็นหมู่บ้าน ดังนี้ (ข้อมูล ณ 11 กุมภาพันธ์ 2562)

จำนวนประชากร (คน)
หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านชายหญิงรวมจำนวนครัวเรือน
1ทุ่งเย็น 159 190 349171
2ทุ่งเย็น 141 154 295 127
3ผาลาด 154 179 333 116
4วังถ้ำ 214 223 437 127
5แฮะ 344 333 677 195
6น้ำมิน 324 330 654 251
7น้ำลาว 175 198 373 124
8กาญจนา 334 356 690 235
9สบทุ 352 354 706 178
10คะแนง 142 138 280 107
11กอก 152 149 301 112
12ผาลาด 278 242 520 175
13น้ำมินเหนือ 274 247 521 168
14ทุ่งเย็น 159 198 357 138
รวม3,202 3,291 6,493 2,224
เปลี่ยนภาษา