นายชัยวัฒน์ กิตติศักดิ์กำจร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาว
054-883-238 ต่อ 110

ออนไลน์ 59 คน

เยี่ยมชม 52,764 คน

บริการพื้นฐาน/สาธารณูปโภค

การคมนาคม

พื้นที่ตำบลแม่ลาวมีถนนทางหลวงหมายเลข 1148 เป็นถนนสายหลัก มีถนนลาดยางแอสฟัลส์ติก สายบ้านแฮะ- บ้านน้ำมิน ยาวประมาณ 2.5 กิโลเมตร สายน้ำตกน้ำมิน ยาวประมาณ 3.25 กิโลเมตร สายบ้านน้ำลาว-บ้านคะแนง ยาวประมาณ 4.925 กิโลเมตร มีถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่/เสริมเหล็กภายในหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน นอกจากนี้ยังมี ถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ครอบคลุมทั้ง 14 หมู่บ้านโทรศัพท์

ปัจจุบันทุกหมู่บ้าน ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์

ที่ทำการไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุด ได้แก่ ไปรษณีย์เชียงคำ ตั้งอยู่ ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ห่างจากตำบลแม่ลาว อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ประมาณ 12 กิโลเมตร


ไฟฟ้า

มีระบบไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้าน จำนวน 2,224 ครัวเรือนการประปา

มีระบบประปาภูเขา จำนวน 13 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1-6 และ หมู่ 8-14 ยกเว้น หมู่ที่ 7 ใช้ระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน

เปลี่ยนภาษา