นายชัยวัฒน์ กิตติศักดิ์กำจร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาว
054-883-238 ต่อ 110

ออนไลน์ 51 คน

เยี่ยมชม 52,710 คน

สภาพสังคม

การศึกษา

1ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาว จำนวน 2 แห่ง ประกอบด้วย (ข้อมูล ณ มิถุนายน 2562)

จำนวนเด็กนักเรียน(คน)
ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชายหญิงรวม
1บ้านน้ำมิน 12 18 30
2องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาว 36 42 78
รวม38 60 108

2โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 6 แห่ง ประกอบด้วย(ข้อมูล ณ มิถุนายน 2562)

จำนวนเด็กนักเรียน(คน)
ที่โรงเรียนชายหญิงรวม
1บ้านทุ่งเย็น
- ประถมศึกษา
- - -
รวม- - -
2บ้านถ้ำผาลาด
- ปฐมวัย
- ประถมศึกษา
4
26
5
67
9
93
รวม30 72 102
3บ้านสบทุ “คีรีราษฎร์สงเคราะห์”
- ปฐมวัย
- ประถมศึกษา
5
15
7
21
12
36
รวม20 28 48
4บ้านแฮะ
- ปฐมวัย
- ประถมศึกษา
23
61
23
56
46
117
รวม84 79 163
5บ้านน้ำมิน
- ปฐมวัย
- ประถมศึกษา
22
58
20
52
42
110
รวม80 72 146
6บ้านคะแนง
- ปฐมวัย
- 22
รวม- 79 163
รวมทั้งสิ้น214 253 467

3โรงเรียนมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส) จำนวน 1 แห่ง ประกอบด้วย (ข้อมูล ณ มิถุนายน 2562)

จำนวนเด็กนักเรียน(คน)
ที่โรงเรียนชายหญิงรวม
1บ้านน้ำมิน(มัธยมศึกษาปีที่ 1-3)21 29 50
รวม21 29 50

4 ศูนย์เรียนรู้การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.ต.แม่ลาว) จำนวน 2 แห่ง

5 ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 14 แห่งสาธารณสุข

พื้นที่ตำบลแม่ลาว มีหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องด้านสาธารณสุข ดังนี้

1) สถานบริการสาธารณสุข 3 แห่ง
    - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ลาว ตั้งอยู่ในพื้นที่ บ้านทุ่งเย็น หมู่ 14
    - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำมิน ตั้งอยู่ในพื้นที่ บ้านน้ำมิน หมู่ 6
    - สถานบริการสุขภาพชุมชน ตั้งอยู่ในพื้นที่ บ้านคะแนง หมู่ 10
2) ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน พื้นที่ตำบลแม่ลาว จำนวน 199 คน
3) กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลแม่ลาวอาชญากรรม

พื้นที่ตำบลแม่ลาว ที่ผ่านมาไม่เคยมีประวัติอาชญากรรมที่รุนแรง นอกจากนี้ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในพื้นที่ยังมีหน่วยบริการประชาชน(ด่านตรวจบ้านแฮะ) ศูนย์ประสานงานหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำบลแม่ลาว สมาชิกตำรวจบ้าน(สตบ.) สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) สมาชิกชุดรักษาความปลอดภัยประจำหมู่บ้าน มีการบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องยาเสพติด

ตำบลแม่ลาว มีเขตพื้นที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านมีโอกาสเป็นเส้นทางผ่านในการลำเลียงยาเสพติดไปสู่พื้นที่อื่นๆ ได้สังคมสงเคราะห์

ตำบลแม่ลาว ได้จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 1,157 คน เบี้ยยังชีพผู้พิการ จำนวน 636 คน และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 42 คน (ข้อมูล ณ มิถุนายน 2562)การนับถือศาสนา

ประชาชนตำบลแม่ลาว หมู่ 2 - 13 นับถือศาสนาพุทธ และ หมู่ 1, 14 นับถือศาสนาคริสต์ โดยมีข้อมูลศาสนสถาน ดังนี้

- วัด จำนวน 11 แห่ง
- สำนักสงฆ์ จำนวน 3 แห่ง
- โบสถ์ จำนวน 2 แห่ง
เปลี่ยนภาษา